STP

SPACETIME PERFORMANCE SM
In English below

STP to ruch społeczny, którego głównym założeniem jest twierdzenie, że rzeczywistość jest performatywna i ulega przetworzeniom przez performerów, natomiast życie w takiej rzeczywistości jest komponowaniem w czasie i przestrzeni – moralność to estEtyka.

Oskar Chmioła jako twórca takiej formuły SpaceTime Performance twierdzi, że performance art jest całym jego życiem. Zgodnie z tym, co mówi, bardzo ważną rolą performance art jest tworzenie relacji międzyludzkich i zmian. Twierdzi on, że życie ludzkie składa się z perfonemów i wierzy w poststrukturalistyczną utopię komunikacji performerskiej (gdzie mowa jest jednym z nich). Od początku swojej twórczości pracuje nad wprowadzeniem w życie tego pomysłu poprzez warsztaty dla dzieci i dorosłych. Wprowadzeniem do CzasoPrzestrzeni była „Przestrzeń performance”, inspirowana „Performance Space”. Autor wykracza poza przestrzeń w swoim Wydaniu Spacetime. Wskazuje, że performance to sztuka komponowania w czasie i przestrzeni. Performatyka to nauka o bardzo szerokim zakresie, ponieważ performance jest rzeczywistością. Ma potencjał, tworzenia przyszłości cywilizacji ze względu na jego zdolności do zwiększenia zrozumienia wśród ludzi i kultur. Ponadto jest synonimem zmian, zmian świadomych i postacią estetyczną.
Formuła SpaceTime Performance oznacza, że każdy uczestnik staje się jej twórcą. To czyni z STP ruch społeczny o kosmicznym zasięgu.
_______________________________________________

STP is a social movement whose main assumption is the claim that reality is performative and is processed by performers, whereas life in such a reality is composing in time and space – morality is an estEtic.

Oskar Chmioła as the creator of this SpaceTime Performance formula.
He claims that performance art is all his life. According to what he says, a very important role of performance art is to create relationships between people and change. He claims that human life consists of perfonems and believes in the poststructural utopia of action. Since the beginning of his work he has been working on putting this idea into practice through workshops for children and adults. Introduction to Time Space was „Performance Space”, inspired by „Performance Space”. The author goes beyond Space in his Spacetime Edition. He points out that performance is the art of composing in time and space. Performatio is a science of very broad scope, because performance is reality. It has the potential to create the future of civilization because of its ability to increase understanding among people and cultures. In addition, it is synonymous with change, conscious change and aesthetic form.

The SpaceTime Performance formula means that every participant becomes its creator. This makes STP a space-based social movement.

© Oskar Chmioła